Sbottonarsi
Sbottonarsi
[NOUN] lang: Italian. 1. literal translation, "to unbutton oneself," 2. to open up, 3. to let something escapee through a wall of reserve.

ellanmwebb2:

Details

(via infinitelull)